Неділя, 17.12.2017, 18:53
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти Великописарівської райдержадміністрації

Меню сайту
Категорії розділу
Міні-чат
200
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 176
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2012 » Грудень » 25 » Семінар на Грайворонщині
10:54
Семінар на Грайворонщині


22 грудня 2012 року делегація у складі  начальника відділу освіти Великописарівської районної державної адміністрації Дмитриченка С.О., завідувача районного методичного кабінету Плотнікової С.П., директора Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Коноз Р.І.  відвідала міжрегіональний науково-методичний семінар «Етнохудожнє виховання особистості в сільському культурно-освітньому просторі  на основі соціального  партнерства», що проходив на базі  сільського будинку культури в с. Козинка Грайворонського  району Бєлгородської області і був підготовлений спільно з Козинською  загальноосвітньою школою.

            На семінарі були присутні  керівники освіти адміністрації Грайворонського району, керівники навчальних закладів, сільських будинків культури та гурткових об’єднань.

            Практичний модуль семінару показав роботу  освітнього округу, що особливо зацікавило делегацію Великописарівського району.

            По закінченню семінару начальником відділу освіти Великописарівської райдержадміністрації  Дмитриченком  С.О. та начальником управління освіти адміністрації Грайворонського району Богомоловою  Л.В. була підписана угода про довготривалу співпрацю в сфері освіти та затверджені спільні заходи на період 2013-2014 років. Згідно цих заходів делегації педагогічних працівників двох сусідніх районів зможуть поділитись досвідом роботи різних напрямків  навчально-виховної діяльності.

У Г О Д А

про довготривалу співпрацю у сфері науки і освіти між

відділом освіти  Великописарівської районної державної адміністрації і управлінням освіти  адміністрації Грайворонського району

                        Управління освіти адміністрації Грайворонського району Бєлгородської області Російської Федерації з одного боку і відділом освіти Великописарівської  районної державної адміністрації Сумської області України з другого, далі «Сторони», підтверджуючи своє бажання до подальшого укріплення  дружніх відносин, які  базуються на принципах рівноправ’я, взаємоповаги, не втручаючись у внутрішні  справи один одного і взаємної  зацікавленості, беручи до уваги близькість культур і традицій  культурного спілкування двох народів, маючи переконання, що зв’язки у сфері науки і освіти відповідають інтересам народів двох держав і будуть сприяти подальшому розвитку дружніх та добросусідських  відносин, співпраці і партнерству між Російською Федерацією і Україною, згодні на нижчезазначене:

                        Стаття 1.

                        Сторони зобов’язуються удосконалювати роботу з подальшим розвитком співпраці у сферах науки і освіти на довготривалій  основі з урахуванням потенційних можливостей і потреб Великописарівського та Грайворонського районів у межах чинного законодавства Російської Федерації та України.

                        Стаття 2.

                        Сторони  розвиватимуть співпрацю у сфері освіти і науки шляхом обміну делегаціями і спеціалістами, сприятимуть встановленню прямих контактів між установами,  обміну інформацією і досвідом у сфері організації і модернізації освіти.

                        Стаття 3.

                        Сторони сприятимуть розвитку співпраці у підготовці кадрів у сфері освіти, обміну досвідом між зацікавленими установами та організаціями, проведенню симпозіумів і «круглих столів», установленню, вирішенню і поглибленню безпосередньої співпраці і прямих зв’язків між державними установами і суспільними організаціями у сфері науки і освіти, у тому числі на рівні міст.

                        Стаття 4.

                        При необхідності сторони будуть проводити консультації для визначення  пріоритетних напрямків науково-дослідницьких робіт у сфері науки і освіти, взаємне інформування про результати наукових дослідів, з цією метою організовувати спільні наукові і науково-практичні конференції, семінари і  симпозіуми, вести видавницьку діяльність  і використовувати інші форми наукового обміну і співпраці.

                        Предметом для консультацій можуть  бути пошуки нових галузей і форм співпраці, питання забезпечення прав і свобод громадян у сфері науки і освіти, правове і соціально-економічне регулювання діяльності  наукових і навчальних закладів, захист інтересів наукових та освітніх діячів, розробка погоджених принципів статистики науки та освіти.

                        Стаття 5.

                        Сторони будуть розвивати співпрацю у сфері освіти.

                        З цією метою:

                        сприяти встановленню і розвитку прямих зв’язків між освітніми закладами і організаціями на основі безпосередніх домовленостей;

                        сприятимуть обміну творчими учнівськими колективами, проведенню спортивних та інших змагань та конкурсів ;

                        сприятимуть участі в наукових і науково-методичних семінарах, конференціях,  симпозіумах та інших заходах, які проводяться у двох країнах, а також співпраці у спільних наукових проектах і програмах;

                        заохочуватимуться інші форми співпраці у сфері вищої, середньої, професійно-технічної освіти, дошкільного і позашкільного  виховання.

                        Конкретні форми і умови обміну будуть регулюватися відповідними угодами (протоколами).

                        Стаття 6.

                        Ця угода вступає в дію з дати  останнього письмового повідомлення, яке  підтверджує виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для  вступу в дію.

                        Ця угода укладається строком на  5 років і автоматично продовжується на наступний п’ятирічний період, якщо  одна із Сторін не повідомляє в письмовій формі іншій Стороні не  менше ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку про свої наміри призупинити його дію.

                        Призупинка цієї угоди не буде впливати на програми і проекти, здійснення яких уже розпочато, а також не торкатиметься  дій угод, укладених на її основі, крім випадків, коли у таких питаннях Сторонами будуть досягнуті інші угоди.

                        Укладено в м. Грайворон  «22» грудня  2012 р. у двох примірниках українською і російською мовами, при цьому два тексти мають однакову силу.

 

Управління освіти  адміністрації                                               Відділ освіти

Грайворонського району Бєлгородської           Великописарівської районної державної

області Російської Федерації                              адміністрації Сумської області України

                                                                                                                                                                             

____________________________                                               _____________________________

 

 

СОГЛАШЕНИЕ

о долгосрочном сотрудничестве в сфере науки и образования между  отделом образования Великописаревской районной государственной администрации и  управлением образования администрации Грайворонского района

Управление образования администрации Грайворонского района Белгородской области Российской Федерации с одной стороны и отдел образования Великописаревской районной государственной администрации Сумской области Украины с другой стороны, далее «Стороны», подтверждая свое желание к дальнейшему укреплению дружеских отношений, основанных на принципах равенства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимной заинтересованности, принимая во внимание близость культур и традиций культурного общения двух народов, имея убеждение, что связи в сфере науки и образования отвечают интересам народов обеих государств и будут способствовать дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Российской Федерацией и Украиной, согласны на нижеуказанное:

Статья 1.

Стороны обязуются усовершенствовать работу с дальнейшим развитием сотрудничества в сферах науки и образования на долгосрочной основе с учетом потенциальных возможностей и потребностей Великописаревского и Грайворонского районов в рамках законодательства Российской Федерации и Украины.

Статья 2.

Стороны будут развивать сотрудничество в сфере   образования и науки путем  обмена делегациями и специалистами,  содействовать установлению прямых  контактов  между учреждениями,  обмену информацией  и  опытом работы в сфере организации и модернизации образования.

Статья 3.

Стороны будут способствовать развитию сотрудничества в подготовке кадров в сфере образования, обмену опытом между заинтересованными ведомствами и организациями, проведению симпозиумов и «круглых столов», установлению, расширению и углублению непосредственного сотрудничества и прямых связей между государственными учреждениями и общественными организациями в сфере науки и образования, в том числе на уровне городов.

Статья 4.

По мере необходимости Стороны будут проводить консультации по определению приоритетных направлений научно-исследовательских работ в сфере науки и образования, взаимное информирование о результатах научных исследований, организовывать с этой целью совместные научные и научно-практические конференции, семинары и симпозиумы, вести издательскую деятельность и использовать другие формы научного обмена и сотрудничества.

Предметом консультаций могут быть поиск новых отраслей и форм сотрудничества, вопросы обеспечения прав и свобод граждан в сфере науки и образования, правовое и социально-экономическое регулирование деятельности научных и учебных учреждений, защита интересов деятелей науки и образования, разработка согласованных принципов статистики науки и образования.

Статья 5.

Стороны будут развивать сотрудничество в сфере образования.

С этой целью:

способствовать становлению и развитию прямых связей между образовательными учреждениями и организациями на основе непосредственных договоренностей;

будут способствовать обмену творческими ученическими коллективами; проведению спортивных и других соревнований и конкурсов;

будут способствовать участию в научных и научно-методических семинарах, конференциях, симпозиумах и других мероприятий, которые проводятся в обеих странах, а также сотрудничеству в общих научных проектах и программах;

будут поощрять другие формы сотрудничества в сфере высшего, среднего, профессионально-технического образования, дошкольного и внешкольного воспитания.

Конкретные формы и условия обмена будут регулироваться соответствующими соглашениями (протоколами).

Статья 6.

Это соглашение имеет силу с даты последнего письменного сообщения, подтверждающего выполнение соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Это соглашение заключается сроком на 5 лет и автоматически продлевается на следующий пятилетний период, если одна из Сторон не сообщает в письменной форме другой Стороне не менее чем за шесть месяцев до окончания соответствующего срока о своем намерении приостановить его действие.

Приостановление этого Соглашения не будет влиять на программы и проекты, осуществление которых уже началось, а также не будет касаться действий договоров, заключенных на его основе, кроме случаев, когда в таких вопросах Сторонами будут достигнуты другие соглашения.

Составлено в г. Грайворон  «22» декабря 2012г., в двух экземплярах, каждый  на  украинском  и  русском  языках,   при  этом  оба  текста  имеют одинаковую силу.

 

Управление образования администрации Грайворонского района  Бєлгородской области  Российской Федерации

____________________________________

 Отдел образования районной государственной  администрации Великописаревского района   Сумской области   Украины

______________________________________________

 

 

        


Категорія: Новини сайту | Переглядів: 422 | Додав: osvita | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Друзі сайту

Єдина країна!

Прапор україни фото скачать, Купити прапор україни купить флаг украины вконтакте - Бесплатный торрент трекер Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняВідділ освіти Великописарівської РДА © 2017